Нормативни документи
Закон за здравето

Закон за лечебните заведения

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Правила за изграждане на система за финансово управление и контрол на ЦСМП Търговище - 24.03.2016г.

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ЦСМП Търговище - 24.03.2016г.

Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция в ЦСМП Търговище - 24.03.2016г.

Търси Център за спешна медицинска помощ Търговище

Времето в Търговище

ЦСМП - Търговище Всички права запазени